• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

 1. DEFINITIES
  a. Phonextra: Phonextra, verkoper en/of opdrachtnemer, KvK-nummer 50181017;
  b. Opdrachtgever: de particuliere of zakelijke koper en/of opdrachtgever, contractpartij van Phonextra;
  c. Opdracht: (ver)koop van telefoon- en tablet-producten met aanverwante diensten en producten;
  d. Schriftelijk(e): per ondertekende of digitaal geaccepteerde offerte, brief of e-mail;
  e. Overmacht: een niet aan Phonextra toerekenbare oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid, staking, overheidsmaatregelen, extreem weer, extreme files, stroom- of internet storing, terrorisme, wateroverlast) waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van Phonextra kan worden gevergd.
  f. bedenktijd: de termijn waarbinnen een klant het herroepingsrecht kan gebruiken;
  g. op afstand: via één of meer technieken voor communicatie op afstand, zonder dat een klant en Phonextra gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

 1. OFFERTE/OVEREENKOMST
  a. Phonextra brengt via haar website of schriftelijk een aanbod of offerte uit, opdrachtgever maakt hier een overeenkomst van door dit aanbod of de offerte tijdig te accepteren.
  b. Als bij een aanbod of offerte geen uiterste geldigheidsdatum vermeld is, vervalt dit aanbod twee kalenderweken nadat Phonextra het aanbod van de website heeft verwijderd.
  c. Opdrachtgever verstrekt Phonextra tijdig, juist en volledig de voor de opdracht benodigde informatie.
  d. Phonextra is niet gebonden aan kennelijke verschrijvingen in de offerte.
  e. Bij onderlinge tegenstrijdigheid geldt de laatst gemaakte schriftelijke afspraak.
  f. Phonextra verstrekt via haar website deze algemene voorwaarden op een zodanige manier dat een klant ze zelf kan opslaan en raadplegen.
  g. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke offerte van, en overeenkomst met Phonextra, ook op afstand.

 

 1. VERTROUWELIJKE GEGEVENS
  a. Phonextra gaat zeer vertrouwelijk om met de vertrouwelijke gegevens (waaronder persoonsgegevens) die Phonextra van en over opdrachtgever krijgt, tenzij deze informatie openbaar is of moet worden gemaakt.
  b. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor zover noodzakelijk voor uitvoering van de opdracht.
  c. In het kader van de AVG verstrekt Phonextra aan opdrachtgever nog een separate privacyverklaring.
  d. Opdrachtgever geeft Phonextra toestemming om voor reclamedoeleinden te refereren aan opdrachtgever, onder de voorwaarde dat Phonextra geen vertrouwelijke informatie openbaart.

 

 1. HERROEPINGSRECHT
  a. Bij levering van producten kan een klant zich binnen veertien kalenderdagen bedenken en de overeenkomst schriftelijk ontbinden via een e-mail aan Phonextra.
  b. De bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de klant het product wenst te behouden. Indien de klant van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal de klant het product in de originele staat en verpakking aan, en volgens instructies van, Phonextra retourneren.
  c. Herroeping is niet mogelijk bij producten:
  1. die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die niet tot de courante voorraad behoren en speciaal voor de klant zijn besteld;
  4. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

  d. De kosten van herroeping/bedenking/ontbinding komen voor rekening van de klant.
  e. Als de klant een bedrag betaald heeft, zal Phonextra dit bedrag na ontbinding zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de herroeping, terugbetalen.

 

 1. OVERMACHT EN VERTRAGING
  a. In geval van tijdelijke overmacht komt Phonextra de overeengekomen verplichtingen alsnog zo goed mogelijk na en wordt conform of naar rato van de offerte gefactureerd.
  b. Opdrachtgever en Phonextra kunnen na overmacht de overeenkomst schriftelijk herzien of opzeggen.
  c. De gevolgen van een vertraging die niet door Phonextra is veroorzaakt, zijn voor opdrachtgever.
  d. In geval van vertraging door toedoen van Phonextra krijgt Phonextra altijd een redelijke termijn om alsnog na te komen, waarbij de extra kosten voor rekening komen van Phonextra.

 

 1. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
  a. Voor producten met garantie, geldt de garantie van de producten/leverancier. Phonextra zal proberen te bemiddelen tussen opdrachtgever en producent/leverancier, maar valt daar uiteindelijk tussenuit.
  b. Voor zover aanwijzingen, gebruiksvoorschriften of onderhoudsvoorschriften ter zake van geleverde producten worden aangegeven, verplicht opdrachtgever zich tot het opvolgen hiervan. In elk geval vervallen alle garantiebepalingen indien in strijd gehandeld wordt met deze voorschriften.
  c. Phonextra is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het niet of niet voldoende opvolgen van de voorschriften of aanwijzingen uit lid b.
  d. Phonextra kan alleen aansprakelijk zijn voor door opdrachtgever geleden directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen partijen of onrechtmatige daad door Phonextra.
  e. Phonextra is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade of gederfde omzet.
  f. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de gevolgen van eigen onjuiste, ontijdige of onvolledige informatie.
  g. De hoogte van de aansprakelijkheid is maximaal de laagste van deze twee bedragen (1) het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Phonextra plus het eigen risico van Phonextra of (2) het totale offertebedrag.
  h. Opslag en vervoer van producten tot aan de locatie van opdrachtgever zijn voor risico van Phonextra. Mocht tijdens opslag of vervoer iets schadelijks gebeuren met de producten, dan krijgt Phonextra een redelijke termijn om dit in orde te maken of te herstellen.
  i. Zodra de geleverde producten bij of in opdracht van opdrachtgever staan opgeslagen, dan wordt opdrachtgever aansprakelijk voor deze producten.
  j. Opdrachtgever vrijwaart Phonextra voor aanspraken van derden waarvoor Phonextra niet aansprakelijk is, tenzij sprake is van opzet of roekeloosheid van Phonextra.
  k. Phonextra is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.

 

 1. BETALING
  a. Phonextra mag tot 50% vooruitbetaling verlangen.
  b. De betaaltermijn bedraagt veertien dagen na factuurdatum.
  c. Te late betaling verschaft Phonextra het recht om de verplichtingen van Phonextra op te schorten.
  d. Bij te late betaling van gefactureerde bedragen is Phonextra gerechtigd het factuurbedrag te verhogen met de buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente en (daarna) met gerechtelijke incassokosten.
  e. Vorderingen van Phonextra worden terstond opeisbaar wanneer voor opdrachtgever faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd, wanneer opdrachtgever in liquidatie verkeert, wanneer opdrachtgever overlijdt en onder alle omstandigheden, waarbij het verhaal van vorderingen van Phonextra in gevaar komt.
  f. Producten die nog niet volledig zijn betaald, zijn en blijven eigendom van Phonextra.
  g. Phonextra mag de prijs van een aangeboden product of dienst naar redelijkheid wijzigen als dit een gevolg is van gestegen inkoop- of marktprijzen, van een wijziging in wetgeving of van een wijziging in BTW.
  h. Is een prijs overeengekomen met een klant (de klant heeft de prijs geaccepteerd), dan kan Phonextra de prijs niet meer wijzigen.

 

 1. LEVERING
  a. Als plaats van levering geldt het afleveradres dat de klant heeft opgegeven.
  b. Phonextra meldt bij het tot stand komen van een overeenkomst de levertijd.
  c. In juli en augustus en tussen Kerst en Oud & Nieuw kunnen de levertijden, vanwege niet leverende producenten of leveranciers, langer dan gebruikelijk zijn.
  d. Als een bezorging vertraging ondervindt, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan zo snel mogelijk bericht. Phonextra mag in dat geval een vervangend, gelijkwaardig product aanbieden. Als de klant dat niet wil, heeft de klant in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Phonextra betaalt in dat geval het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk terug en betaalt de kosten voor een eventuele retourzending.
  e. Lid d. van dit artikel geldt niet als sprake is van overmacht. In geval van tijdelijke overmacht komt Phonextra de overeengekomen verplichtingen alsnog zo goed mogelijk na en wordt volgens de overeenkomst gefactureerd. Phonextra en een klant kunnen na overmacht de overeenkomst samen herzien of ontbinden.
  f. Phonextra verzendt desgewenst met een track-& tracenummer.
  g. Opgegeven (leverings)termijnen zijn indicatief en nimmer fataal. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever Phonextra eerst schriftelijk een redelijke termijn tot alsnog nakoming te geven.
  h. Een opgegeven indicatieve termijn vervalt als opdrachtgever na offerte-acceptatie veranderingen wenst.
  i. Annulering geschiedt schriftelijk. Als annulering plaatsvindt na de overeengekomen besteldatum, betaalt opdrachtgever aan Phonextra de kosten van de bestelde producten.

 

 1. KLACHTEN EN TOEPASSELIJK RECHT
  a. Opdrachtgever meldt klachten over producten zo snel mogelijk schriftelijk aan Phonextra. Phonextra krijgt dan voldoende tijd en toegang om de oorzaak te onderzoeken en/of de te herstellen.
  b. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
  c. Op het geheel van afspraken met Phonextra is het Nederlands recht van toepassing.